POPUNJAVANJE OBRAZACA

Ako poslovni subjekt sam vodi knjigovodstvo, a popunjavanje poreznih prijava želi prepustutu stručnoj osobi, može kod nas dobiti tu uslugu, bez obzira na prostornu udaljenost.
Građanin koji mora, ili želi napraviti poreznu prijavu, također može kod nas dobiti uslugu popunjavanja porezne prijave, bez obzira u kojem dijelu Hrvatske živi i radi.


Cijena sa PDV-om

NETO
  - PDV (iz gotovih knjiga UR-a i IR-a) 122,00 kn 100,00
  - PR-DOH (iz gotove knjige primitaka i izdataka) 122,00 kn 100,00
  - BILANCA za male poduzetnike (iz gotove bruto bilance) 549,00 kn 450,00
  - RAČUN DOBITI I GUBITKA (iz gotove bruto bilance) 549,00 kn 450,00
  - PD (iz gotove bruto bilance) 1647,00 kn 1350,00
  - STATISTIČKI IZVJEŠTAJ (iz gotove bilance) 1647,00 kn 1350,00